Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Usługi refundowane w ramach NFZ


Oferujemy wsparcie rodzin oraz opiekunów osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i socjalnych.

Gdańsk, ul. Chałubińskiego 23
Informacja telefoniczna – codziennie: 9:00 – 18:00
tel. 58 303 43 30

Zakres usług:

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych (stomia, przetoki, odleżyny, owrzodzenia podudzi i trudno gojące się rany);

 • edukacja zdrowotna pacjenta oraz członków jego rodziny;

 • karmienie przez zgłębnik i przez przetokę;

 • kroplowy wlew dożylny;

 • pielęgnacja w związku z założoną rurką tracheostomijną;

 • zakładania i usuwania cewnika (stałe zlecenie lekarskie);

 • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością;

 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;

 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta w domu

Świadczenia gwarantowane udzielane są na podstawie

 • skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (dokument do pobrania)
 • karty oceny świadczeniobiorcy – ocena pacjenta wg skali Barthel (dokument do pobrania)

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie wg skali Barthel uzyskali od 0 do 40 pkt.

Pielęgniarska opieka długoterminowa nie może być realizowana dla chorych:

 • objętych opieką przez hospicjum domowe;

 • objętych opieką przez inne stacjonarne zakłady opieki długoterminowej;

 • objętych opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie;

 • w ostrej fazie choroby psychicznej

Do pobrania: