Pielęgniarska opieka długoterminowa

Pomoc kierujemy do obłożnie i przewlekle chorych przebywających w domu lub w zakładzie opiekuńczym.

 

nfz_logo_C_kolor

Świadczenia refundowane są przez NFZ

Komu przysługuje

Pielęgniarską opieką długoterminową może zostać objęty pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej
i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych.
Opieka jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ.

Zasady świadczenia opieki

Korzystając z pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej należy pamiętać, że:
 • Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej zobowiązana jest do powiadomienia lekarza i pielęgniarki POZ, do których pacjent złożył deklaracje wyboru, o terminie rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń, a także o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta.
 • Karta wizyt powinna być potwierdzona podpisem przez pacjenta, jego rodzinę lub opiekuna.
 • Leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zapewnia rodzina pacjenta (lub jego opiekun faktyczny/prawny). Wizyty, nie mniej niż 4 w tygodniu, odbywają się w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00.
 • W medycznie uzasadnionych przypadkach wizyty mogą odbywać się również w soboty od godz. 08:00 do 12:00.
 • W nocy od godz. 20:00 do 8:00 oraz w dni wolne od pracy świadczenia pielęgniarskie (w uzasadnionych przypadkach) realizowane są w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na zlecenie lekarza.
 • Każdego miesiąca pacjent oceniany jest za pomocą skali Barthel. Jeżeli w jej wyniku uzyska więcej niż 40 punktów, wówczas pielęgniarska domowa opieka długoterminowa zostaje przerwana.

Na czym polega pomoc

Nasza pielęgniarka w ramach opieki długoterminowej:
 • leczy rany i odleżyny, zmienia opatrunki, wymienia cewniki, podaje leki, podłącza kroplówki, robi zastrzyki

 • współpracuje z rodziną i opiekunem chorego, edukuje i przygotowuje, uczy zasad samopielęgnacji, samoopieki nad pacjentem, edukuje odnośnie codziennych czynności – toalety, zmiany pieluchomajtek, podkładów, pościeli, zmiany pozycji itp.

 • prowadzi profilaktykę p/odleżynową i p/odparzeniową
 • pomaga pionizować chorego, prowadzi ćwiczenia oddechowe i podstawowe ćwiczenia ogólnousprawniające

 • doradza, jak zdobyć potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny

 • edukuje bliskich w zakresie opieki nad chorym

 • przepisuje niektóre leki zgodnie z uprawnieniami, wypisuje skierowania na określone badania oraz zlecenia na wyroby medyczne (pieluchomajtki, wózki inwalidzkie, okulary i inne).

Jakie dokumenty należy przygotować

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszych usług, należy nam dostarczyć osobiście lub listownie:
 • oryginał skierowania od lekarza rodzinnego do długoterminowej opieki domowej (nie obowiązują e-skierowania) - patrz wyżej

 • ocenę stanu pacjenta według skali Barthel - patrz wyżej

 • zgodę na wykorzystanie danych kontaktowych w celu poinformowania o możliwości objęcia opieką

Gdzie złożyć dokumenty

ul. T. Chałubińskiego 23, pok. 1
80-809 Gdańsk
Budynek przychodni NOWY-CHEŁM

+58 303 43 30

8:00-15:00

Jak długo pacjent będzie oczekiwał na objęcie opieką

 • Warunkiem przyjęcia pacjenta do kolejki oczekujących jest dostarczenie oryginału skierowania od lekarza oraz oceny stanu chorego - skali Barthel
 • Pacjenta wpisujemy do kolejki NFZ, a opiekunów informujemy o szacunkowym czasie oczekiwania na objęcie pacjenta opieką
 • W przypadku możliwości objęcia pacjenta zgłoszonego do długoterminowej opieki domowej opieką, nasza pielęgniarka koordynująca skontaktuje się z Państwem i umówi na wizytę
Dokładamy wszelkich starań, aby w możliwie jak najszybszym terminie udzielić Państwu wsparcia i objąć pacjentów opieką

W celu ułatwienia Państwu dostępu do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej zamieszczamy poniżej link do wyszukiwarki wszystkich podmiotów, które mają obecnie podpisaną umowę z NFZ

Materiały do pobrania

Poradnik jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu

Przewodnik dla opiekunów osób niesamodzielnych

Współpracujemy