PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA (OPD)

 

PIELEGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA

To opieka nad przewlekle i obłożnie chorymi, przebywającymi w domu, którzy są niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji.

Pacjenci kwalifikowani do OPD  nie wymagają hospitalizacji, ale ze względu na stan zdrowia i istniejące problemy zdrowotne, pielęgnacyjne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.

OPD obejmuje również przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki oraz pielęgnacji, w tym do radzenia sobie z chorobą, samoobsługą, niepełnosprawnością.

Do OPD  mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy:

 • w ocenie opartej na skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej;
 • nie korzystają w tym samym czasie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego);
 • nie są w ostrej fazie choroby psychicznej;
 • oraz  wymagają przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni.

Świadczenia gwarantowane obejmują:

 • kroplowy wlew dożylny;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach;
 • karmienie przez zgłębnik i przez przetokę;
 • pielęgnacja w związku z założoną rurką tracheostomijną;
 • zakładania i usuwania cewnika (stałe zlecenie lekarskie);
 • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
 • edukację zdrowotną pacjenta oraz członków jego rodziny;
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego
  do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta w domu.

Świadczenia pielęgniarskie domowe udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz POZ lub jeśli pacjent przebywa w szpitalu – lekarz

ze szpitala) oraz karty oceny pacjenta według skali Bartel – wypełnionej przez pielęgniarkę lub lekarza.

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej są limitowane i finansowane przez NFZ. W przypadku braku miejsc pacjent zostaje wpisany do kolejki osób oczekujących
na świadczenia na podstawie dostarczonego skierowania i czeka na wolne miejsce.

Na pierwszej wizycie pielęgniarka kwalifikuje i ocenia stan pacjenta oraz ustala

z pacjentem, jego opiekunem faktycznym lub rodziną plan opieki w oparciu o rozpoznane problemy zdrowotne i pielęgnacyjne.

WAŻNE!!

Pacjent korzystający z opieki długoterminowej nie traci prawa do korzystania z opieki lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Świadczenia pielęgniarskie w ramach OPD są bezpłatne.