KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOB


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PULS – MEDIC Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Chałubińskiego 23 wpisana do rejestru KRS 0000088676; Regon 192486670; NIP 583 27 40 081
  2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych – kontakt: Anna Zielińska, e-mail: iod@pulsmedic.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust.1 c RODO, w oparciu o zgodę na kształcenie ustawiczne pielęgniarek i położnych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni przez Administratora pracownicy oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Dane mogą zostać ujawnione innym podmiotom zgodnie z obowiązującym prawem.
  5. Posiada Pani/Pana prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcie zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator.
  7. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
  8. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.